Skip to main content
2.2.2021
Obraz
TATRAS TOWER

Tlačová správa, 2.2.2021

Stanovisko investora náučno-vyhliadkovej veže na Štrbskom Plese – TATRAS TOWER k nepravdivým a neúplným medializovaným informáciám

 

Spoločnosť HIGH TATRAS TOWER s.r.o., ako investor veže TATRAS TOWER, v uplynulé dni zaevidovala množstvo hrubo zavádzajúcich, tendenčných a zjavne účelových mediálnych článkov a príspevkov týkajúcich zmeny využitia vnútorných priestorov veže TATRAS TOWER a jej kolaudácie. Za účelom korekcie týchto nepravdivých a neúplných informácii považujeme za potrebné uviesť nasledovné relevantné skutočnosti:  

Príslušným stavebným úradom bolo dňa 17. 6. 2019 vydané stavebné povolenie na stavbu „NÁUČNO VYHLIADKOVÁ VEŽA, Štrbské Pleso“. Následne, dňa 29. 10. 2020 došlo k podaniu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Príslušný stavebný úrad tento návrh posúdil a zistil, že stavba TATRAS TOWER bola dotknutá zmenami, ktoré podliehajú dodatočnému povoleniu. Príslušný stavebný úrad preto ďalej postupoval v zmysle ustanovení stavebného zákona a spojil konanie o dodatočnom povolení zmeny stavby s kolaudačným konaním. V rámci tohto konania sa stavebný úrad zaoberal aj povahou všetkých relevantných písomných stanovísk a pripomienok, po posúdení ktorých došlo k dodatočnému povoleniu zmeny stavby pred dokončením a k vydaniu kolaudačného rozhodnutia. Ako konštatoval príslušný stavebný úrad, navrhované zmeny TATRAS TOWER neboli v rozpore so zákonom a územným plánom obce a zároveň žiadne zo záväzných stanovísk nebolo nesúhlasné. Naša spoločnosť je preto toho názoru, že rozhodnutia stavebného úradu sú vydané plne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.    

Pre doplnenie zároveň uvádzame, že nepopierame, že v procese výstavby veže TATRAS TOWER došlo k určitým dispozičným zmenám stavby, tie sú ale s poukazom na veľkosť a povahu stavby relatívne nepatrné. Dôrazne sa však ohradzujeme voči tvrdeniam, že by malo dochádzať k akémusi rozšíreniu kapacity reštauračných služieb na úkor náučnej funkcie TATRAS TOWER, resp. k zmene pôvodného vzhľadu stavby. Náučná a vzdelávacia funkcia veže TATRAS TOWER ostáva zachovaná v plnom rozsahu a aj naďalej ju považujeme za nosný prvok TATRAS TOWER. Preto reštriktívne tvrdenia prezentované v médiách o výmene múzea za gastro prevádzku sú nesprávne a nezakladajú sa na pravde, keďže gastro prevádzka bola vždy súčasťou TATRAS TOWER. Plánované múzeum ostáva v koncepte náučného prínosu veže TATRAS TOWER zachované v aktualizovanej forme, pričom edukatívny charakter veže je rozšírený aj o ďalšie moderné, interaktívne vzdelávanie a atrakcie. Tieto náučné prvky TATRAS TOWER však média a určité organizácie zámerne ďalej verejnosti neuvádzajú, hoci naša spoločnosť o nich transparentne informovala (napríklad Denníku N sme včas poskytli podrobný popis náučných atrakcií veže, avšak aj napriek tomu ich v článku zo dňa 15. 1. 2021 spomenul len minimálne a okrajovo).  

Cieľom tohto projektu je okrem majestátnych výhľadov sprostredkovať návštevníkom prostredníctvom TATRAS TOWER predmety kultúrnej hodnoty pútavou a unikátnou formou, ktorá odzrkadľuje pokrokový charakter veže a na naplnenie tohto cieľu využíva moderné technologické prvky. Sme toho názoru, že aj napriek prvotným negatívnym ohlasom na tento typ novej atrakcie v cestovnom ruchu na Štrbskom Plese, jej pozitívny prínos a významnú funkciu pre rozvoj regiónu Vysokých Tatier v budúcnosti ocenia nielen samotní návštevníci, ale tiež ostatné subjekty cestovného ruchu a miestne orgány. Nedá nám nedoplniť, že silnú antikampaň vnímame najmä v kontexte snahy určitých finančných skupín aktívne vytvárať prekážky pre uvedenie veže do prevádzky, a to prostredníctvom rôznych tretích subjektov alebo občianskych združení. Edukatívno-náučný charakter veže so zameraním na ochranu prírody a krajiny vždy bol a aj naďalej bude našou prioritou.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Masz pytania?